Cenová  ponuka  zapožičania  vozíkov

Prívesné vozíky do celkovej hmotnosti 1000 kg  -  náklad 800 kg, brzdený , plachta , rozmer ložnej  plochy  2.2 m x 1.3 m

1 deň Víkend 1 mesiac
10€ 20€ 200€

Vozík

 • Záloha na zapožičanie vozíka pre nového zákazníka je  100 €
 • V prípade odovzdania a prevzatia vozíka  mimo sídla spoločnosti je dohodnutý paušálny
  zmluvný poplatok vo výške 10,-€ za jeden úkon. Jedným  úkonom sa rozumie prevzatie, alebo odovzdanie vozíka.  /Plati len v Bratislave ,ostatné dohodou/
 • K cenám za nájom  a úkony sa pripočítava DPH vo výške v zmysle platných právnych noriem.


Podmienky uzatvorenia zmluvy o nájme vozíka

A) fyzické osoby
 • doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo pas
 • vodičský preukaz + jeden doklad na meno / inkaso, výpis z učtu, platba za telefon…/
B) fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená
 • vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo pas
 • vodičský preukaz

Najbližšie kurzy:

Skupina B:

Pekná cesta 15:

Ostatné skupiny:

Kurzy pre ostatné skupiny sa otvárajú individuálne, prosím kontakujte nás.


 • Online prihláška -Skupina B

 • Kontaktný formulár